Học kỳ 1

Kiểm tra học kỳ 1

40 -  60' -  45

Học kỳ 2

Cảm ứng điện từ

Khúc xạ ánh sáng

Kiểm tra học kỳ 2

40 -  60' -  45