Thi thử online

Kỳ thi đang diễn ra


Thi thử THPT Quốc Gia lần 6 - eStudy

Đề thi thử trực tuyến trên eStudy lựa chọn câu hỏi bám sát ma trận đề thi của Bộ Giáo dục nhằm giúp các em làm quen với đề thi cũng như tự đo lường được kiến thức của mình ở mỗi phần. Từ đó có kế hoạch ôn luyện nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi chính

Bảng xếp hạng

 • 45 câu / 90 phút

  258 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  65 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  118 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  124 người đã làm

  Chưa làm bài

Thi thử THPT Quốc Gia lần 5 - eStudy

Đề thi thử trực tuyến trên eStudy lựa chọn câu hỏi bám sát ma trận đề thi của Bộ Giáo dục nhằm giúp các em làm quen với đề thi cũng như tự đo lường được kiến thức của mình ở mỗi phần. Từ đó có kế hoạch ôn luyện nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi chính

Bảng xếp hạng

 • 48 câu / 90 phút

  601 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  221 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  216 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  119 người đã làm

  Chưa làm bài

Thi thử THPT Quốc Gia lần 4 - eStudy

Đề thi thử trực tuyến trên eStudy lựa chọn câu hỏi bám sát ma trận đề thi của Bộ Giáo dục nhằm giúp các em làm quen với đề thi cũng như tự đo lường được kiến thức của mình ở mỗi phần. Từ đó có kế hoạch ôn luyện nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi chính

Bảng xếp hạng

 • 49 câu / 90 phút

  673 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 39 câu / 50 phút

  243 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  263 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  152 người đã làm

  Chưa làm bài

Thi thử THPT Quốc Gia lần 3 - eStudy

Đề thi thử trực tuyến trên eStudy lựa chọn câu hỏi bám sát ma trận đề thi của Bộ Giáo dục nhằm giúp các em làm quen với đề thi cũng như tự đo lường được kiến thức của mình ở mỗi phần. Từ đó có kế hoạch ôn luyện nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi chính

Bảng xếp hạng

 • 45 câu / 90 phút

  693 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  227 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  222 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  166 người đã làm

  Chưa làm bài

Thi thử THPT Quốc Gia lần 2 - eStudy

Đề thi thử trực tuyến trên eStudy lựa chọn câu hỏi bám sát ma trận đề thi của Bộ Giáo dục nhằm giúp các em làm quen với đề thi cũng như tự đo lường được kiến thức của mình ở mỗi phần. Từ đó có kế hoạch ôn luyện nhằm đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi chính

Bảng xếp hạng

 • 48 câu / 90 phút

  637 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  219 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 40 câu / 50 phút

  120 người đã làm

  Chưa làm bài

 • 37 câu / 50 phút

  180 người đã làm

  Chưa làm bài